• jamais
 • askman
 • Bastex
 • sansotto
 • eltoro
 • mx77
 • sophielaura
 • newmarlasinger
 • menphrad
 • jkdaydream
 • yurinzon
 • RockYourMind
 • supermoney
 • multibet88
 • 99thingstodobeforeidie
 • service-manual
 • galery
 • freepdfebook
 • labuddha
 • yepyep
 • inspiration-emotions
 • flitterempire
 • guyver
 • nattaly
 • HarderthanaRock
 • brendanspaar
 • lubiew0
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0288 18aa 500
Reposted bybellabella bellabella
5478 ddd1 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viahagis hagis
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
6542 1620 500
5295 56a0
4700 2517 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viahalucynowa halucynowa
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlemouse littlemouse
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi vialittlemouse littlemouse
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadepresja depresja
2717 f7ba
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajadex jadex
8420 4f7e 500
A 1915 postcard, ‘Dead Mexican bandits,’ shows three Texas Rangers on horseback, posed behind the bodies of four Tejanos killed.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl